bestelbus met aanhager 1170

Algemene Voorwaarden

Leuk en Leerzaam

Onderdeel van:   

FURORE, werkplaats van de verbeelding®

Laatst gewijzigd: 1 februari 2016

Artikel 1: Begripsbepaling

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan: Die partij die met FURORE, werkplaats van de verbeelding een overeenkomst aangaat waarbij FURORE, werkplaats van de verbeelding geacht wordt diensten te verlenen aan de opdrachtgever.
 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Leuk en Leerzaam, vertegenwoordigd door FURORE, werkplaats van de verbeelding, Klein Lichtenberg 46, 3931RK Woudenberg.
 3. Onder opdracht wordt verstaan alle werkzaamheden, zowel voorbereidend, uitvoerend als afrondend, voortvloeiend uit de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst bedoelde diensten.

Artikel 2: Leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht bekend bij beide partijen.

Artikel 3: Uitvoeringsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor een juiste voor de opdracht geschikte locatie, in acht nemende dat de voor uitvoering gekozen locatie bij sommige opdrachten aan specifieke afmetingen en inrichting dienen te voldoen en dat uitvoeringen van opdrachtnemer in sommige  gevallen geluidsoverlast kunnen veroorzaken voor nabijgelegen ruimtes.
 2. Afhandeling van klachten door derden over voor uitvoering van de opdracht veroorzaakte geluidsoverlast valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Eventuele door derden geclaimde schade hieromtrent kan op geen enkele wijze worden verhaald op opdrachtnemer.
 3. Indien geluidsoverlast uit omliggende ruimtes storend is voor de uitvoering van de opdracht of indien de ruimte door opdrachtnemer om andere redenen als niet geschikt wordt bevonden, dan draagt opdrachtgever zorg voor een vervangende, wel geschikte ruimte. Mocht er geen passende oplossing gevonden worden voor het probleem dan vrijwaart opdrachtgever de opdrachtnemer voor het uitvoeren van de opdracht zonder zichzelf daarbij te ontslaan van de onder artikel 4, artikel 5  en artikel 6 genoemde betalingsverplichtingen.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor de juiste inrichting van de locatie.
 5. De opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer en haar voor de opdracht ingehuurde bemensing te voorzien van een aantal gratis consumpties van eenvoudige aard en wel minimaal 2 consumpties per uur, gedurende de tijd dat de hiervoor vermelde personen op de plaats van het optreden aanwezig zijn. Voorts is de opdrachtgever verplicht, wanneer de hiervoor vermelde personen langer dan 5 uur op de plaats van het optreden aanwezig zijn hen een maaltijd aan te bieden, rekening houdende met eventuele dieetwensen.
 6. Bij het aangaan van de overeenkomst staat de opdrachtgever in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen; het ontbreken van de vereiste vergunningen levert voor de opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer nimmer overmacht op.
 7. Opdrachtgever is zich bewust dat, afhankelijk van de aard van de opdracht, opdrachtnemer tijd nodig heeft om de locatie in te richten en eventueel decor en techniek op- en af te bouwen. Tijdens deze op- en afbouw is de toegewezen ruimte niet beschikbaar voor ander gebruik.

Artikel 4: Honorarium, reiskosten en tarieven.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berust de honorering van de door opdrachtnemer geleverde diensten op dagdeeltarieven.
 2. Daar waar sprake is van dagdelen, heeft dit altijd betrekking op een ochtend, middag of avond van ten hoogste 4 uur. Bij overschrijding van deze uren treedt automatisch een nieuw te declareren dagdeel in werking.
 3. Voorzover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen zijn de reiskosten gebaseerd op een vergoeding van € 0,30 per gereden kilometer.
 5. Voor de opdracht specifiek te maken onkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de facturering door opdrachtnemer aan het begin van de maand opvolgend na de uitvoeringsdatum van de opdracht.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 3. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt voor zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6: Annuleringen

 1. Indien de opdrachtgever een offerte of een overeenkomst van opdracht getekend heeft met daarin aangepaste leveringsvoorwaarden, dan zijn de annuleringsvoorwaarden beschreven in die offerte of overeenkomst van opdracht leidend en zijn de hier onder lid 2 genoemde annuleringsvoorwaarden daaraan ondergeschikt.
 2. In geval van annulering van onder artikel 1 genoemde opdracht(en) of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever, geldt onderstaande vergoedingsregeling:
  1. Bij een annulering wordt altijd € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
  2. Bij annulering komen alle reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten, inclusief de kosten die voortkomen uit afspraken met onderaannemers van opdrachtnemer, voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Bij annulering vanaf 14 tot 8 dagen voor aanvang van de te leveren dienst, wordt naast de onder artikel 6 lid 2 sub a genoemde administratiekosten, 50% van de oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht.
  4. Bij annulering tot en met 7 dagen voor aanvang van de te leveren dienst wordt, naast de onder artikel 6 lid 2 sub a genoemde administratiekosten 100% van het oorspronkelijke tarief in rekening gebracht. 
  5. Wordt een opdracht binnen de termijn van de onder artikel 6 lid 2, sub b of artikel 6 lid 2 sub c geannuleerd en wordt in overleg voor de annulering een vervangende datum binnen een termijn van 90 dagen na de oorspronkelijke uitvoeringsdatum geboekt, dan wordt in plaats van de onder artikel 6 lid 2 sub c en sub d genoemde annuleringsbedragen een toeslag in rekening gebracht van 25% bovenop de oorspronkelijke vergoeding zoals overeengekomen in de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst. Dit is exclusief de onder artikel 6 lid 2 sub a genoemde administratiekosten. Vindt de opdracht uiteindelijk toch niet op de vervangende datum en binnen deze 90 dagen termijn plaats, dan worden alsnog de onder artikel 6 lid 2 sub b en artikel 6 lid 1 sub c genoemde annuleringskosten in rekening gebracht.
  6. Annulering of verplaatsing van een opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden.

Artikel 7: Personeel

 1. Opdrachtnemer kan ten allen tijde de bemensing van de opdracht wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit van uitvoering van de opdracht niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
 2. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden, maar opdrachtnemer is altijd bepalend in de keuze van de bemensing. 

Artikel 8: Overmacht

 1. Ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en overmacht aan de kant van opdrachtnemer ontslaat opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringsplicht en de opdrachtgever van afnameplicht, zonder dat de opdrachtgever of opdrachtnemer uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten of schade kunnen doen gelden. In overleg zal worden bekeken of de datum van uitvoering kan worden verschoven.
 2. In geval van overmacht zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de aard en de inhoud van de door opdrachtnemer uit te voeren prestatie.
 2. Eigendommen van de opdrachtgever, danwel van uitvoeringslocaties zal opdrachtnemer met dezelfde zorg behandelen die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 3. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, die tijdens de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever zou worden toegebracht door opdrachtnemer of door een ander die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met opdrachtnemer heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 4. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor gevolgschade die naar aanleiding van de opdracht mocht ontstaan.
 5. Indien een derde partij schade lijdt door het handelen of nalaten van opdrachtnemer en hetzij die derde partij daarvoor opdrachtnemer aansprakelijk stelt, hetzij die derde daarvoor de opdrachtgever aansprakelijk stelt en deze laatste daarvoor regres zou willen nemen op opdrachtnemer, geldt tussen partijen, dat die schade uiteindelijk zal worden gedragen door de opdrachtgever, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld. 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom van de door opdrachtnemer ontwikkelde programma’s, de vorm waarin deze programma’s worden gegoten, het idee achter de programma’s, alsmede de titels en de vormgeving van het geheel zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Ook als deze programma’s in opdracht van opdrachtgever zijn ontwikkeld.
 2. In de communicatie naar deelnemers en naar derden is opdrachtgever gehouden aan het voeren van de juiste en volledige benamingen van de producten van opdrachtnemer. Verbasteringen, vervoegingen of het ten dele voeren van de benaming en titels van de door opdrachtnemer geleverde programma's is niet toegestaan.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om onder artikel 10 lid 1 genoemde programma’s of onderdelen van programma’s te kopiëren of over te nemen voor eigen gebruik, anders dan na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om veranderingen aan te brengen in onder artikel 10 lid 1 genoemde zaken, anders dan na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, audio-, video-, of foto-opnamen te maken tijdens het uitvoeren van de opdracht. Indien vooraf schriftelijk overeenstemming is bereikt over het maken van opnamen komen de audio-, video-, of foto-opnamen in eigendom van opdrachtnemer en dient opdrachtnemer het origineel en kopieën van deze opnamen te ontvangen. Distributie van deze opnamen dient altijd in overleg met opdrachtnemer plaats te vinden.
 6. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om onder 10.4 genoemde opnamen te gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Artikel 11: Gegevens

 1. Opdrachtnemer is verplicht alle informatie over cursisten en collega's van cursisten, bedrijfsgegevens, klanten en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te behandelen en geheim te houden.

Artikel 12: Toepassing recht 

 1. Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waar opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.

Copyright 2016 FURORE, werkplaats van de verbeelding - Alle rechten voorbehouden